Top

Polityka Prywatności

Dlaczego warto przeczytać ten dokument?

W trakcie postępowania z nami, poprosimy Cię o podanie szczegółowych danych osobowych związanych z twoimi istniejącymi okolicznościami, twoją sytuacją finansową oraz, w niektórych przypadkach, twoją historią zdrowia i zdrowia rodzinnego (twoje dane osobowe). Ten dokument jest ważny, ponieważ pozwala nam wyjaśnić ci, co będziemy musieli zrobić z Twoimi danymi osobowymi i różnymi prawami, które masz w odniesieniu do twoich danych osobowych.

 

Co rozumiemy przez “Twoje dane osobowe”?

Twoje Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje, które opisują lub odnoszą się do Twojej osobistej sytuacji. Twoje dane osobowe mogą bezpośrednio Cię zidentyfikować, na przykład twoje imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego. Twoje dane osobowe mogą również pośrednio identyfikować Cię, na przykład, z twoją sytuacją w zakresie zatrudnienia, twoją historią zdrowia fizycznego i psychicznego lub jakąkolwiek inną informacją, która może być związana z Twoją kulturową lub społeczną tożsamością.

 

W kontekście udzielania pomocy w związku z Twoimi wymaganiami ubezpieczenia Twoje dane osobowe mogą obejmować:

 • Tytuł, imiona, data urodzenia, płeć, narodowość, stan cywilny / stan cywilny, dane kontaktowe, adresy i dokumenty niezbędne do zweryfikowania tożsamości
 • Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (w tym wynagrodzenie / systemy premiowe / nadgodziny / zasiłek chorobowy / inne świadczenia), historia zatrudnienia
 • Dane rachunku bankowego, informacje podatkowe, kredyty i zobowiązania kredytowe, historia kredytu osobistego, źródła dochodów i wydatków, sytuacja rodzinna i dane osób na utrzymaniu
 • Stan zdrowia i historia, szczegóły leczenia i prognozy, raporty medyczne (dalsze szczegóły przedstawiono poniżej w odniesieniu do przetwarzania, które możemy przeprowadzić w związku z tego rodzaju informacjami)
 • Wszelkie istniejące produkty hipoteczne, finansowe i ubezpieczeniowe oraz związane z nimi warunki

 
 

Podstawa, na której nasza Firma zajmie się Twoimi danymi osobowymi

Kiedy rozmawiamy z tobą o twoich wymaganiach ubezpieczeniowych, robimy to na podstawie tego, że obie strony zawierają umowę o świadczenie usług. W celu wykonania tej umowy i ustalenia potrzebnych produktów mamy prawo wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celach określonych poniżej.

Ewentualnie, w trakcie wstępnych rozmów z Tobą lub w przypadku, gdy umowa między nami dobiegła końca z jakiegokolwiek powodu, mamy prawo do wykorzystywania Twoich Danych Osobowych pod warunkiem, że jest to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym, a twoje prawa są nie dotyczy. Na przykład, być może będziemy musieli odpowiedzieć na prośby pożyczkodawców hipotecznych, ubezpieczycieli i naszego Dostawcy Usług Zgodności dotyczące porady, którą nam daliśmy, lub skontaktować się z Tobą w celu uzyskania opinii na temat otrzymanej usługi.

Czasami użyjemy Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązków umownych, które możemy zawdzięczać naszemu regulatorowi, Urzędowi Nadzoru Finansowego lub szerszemu przestrzeganiu wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, którym możemy podlegać. W takich okolicznościach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu spełnienia wymogów prawnych, zgodności lub innych obowiązków regulacyjnych, którym podlegamy.

 

Podstawa, na której będziemy przetwarzać określone części Twoich Danych Osobowych

Jeśli poprosisz nas o pomoc w Twoich potrzebach ubezpieczeniowych, w szczególności o ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie, które mogą Ci pomóc w razie wypadku lub choroby, poprosimy Cię o informacje na temat pochodzenia etnicznego, zdrowia i historii choroby (Twoje specjalne Dane). Będziemy rejestrować i wykorzystywać dane specjalne w celu uzyskania informacji od ubezpieczycieli w związku z produktami ubezpieczeniowymi, które mogą zaspokoić Twoje potrzeby oraz w celu uzyskania porady dotyczącej przydatności dowolnego produktu, który może być dla Ciebie dostępny.

Jeśli masz odpowiedzialność rodzicielską za dzieci w wieku poniżej 13 lat, jest również bardzo prawdopodobne, że będziemy rejestrować informacje na temat naszych systemów, które odnoszą się do tych dzieci i potencjalnie do ich danych specjalnych.

Uzgodnienie niektórych rodzajów ubezpieczeń może wiązać się z ujawnieniem nam przez nas informacji dotyczących historycznych lub bieżących wyroków skazujących za przestępstwa lub wykroczenia (łącznie “Informacje o przestępstwach”). Dotyczy to działań związanych z ubezpieczeniami, takich jak ubezpieczanie, roszczenia i zarządzanie oszustwami.

Będziemy wykorzystywać dane specjalne i wszelkie ujawnienia o charakterze przestępczym w taki sam sposób, jak dane osobowe, zgodnie z niniejszymi Informacjami na temat ochrony prywatności.

Informacje na temat specjalnych danych kategorii i ujawnień kryminalnych muszą umożliwiać swobodną wymianę między pośrednikami ubezpieczeniowymi, takimi jak nasza Kancelaria, a dostawcami ubezpieczeń, aby umożliwić klientom zabezpieczenie ważnej ochrony ubezpieczeniowej, której wymagają ich potrzeby.

 

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Będziemy zbierać i nagrywać Twoje Dane Osobowe z różnych źródeł, ale głównie bezpośrednio od Ciebie. Zazwyczaj udzielasz informacji w trakcie naszych pierwszych spotkań lub rozmów z Tobą w celu ustalenia twoich okoliczności i potrzeb oraz preferencji w odniesieniu do kredytów hipotecznych i ubezpieczenia. Udzielisz nam informacji w formie ustnej i pisemnej, w tym e-mail.

Możemy również uzyskać pewne informacje od stron trzecich, na przykład o sprawdzeniach kredytowych, informacjach od twojego pracodawcy i wyszukiwaniu informacji w domenie publicznej, takich jak głosowanie. Jeśli korzystamy z rozwiązań technologicznych, aby pomóc w gromadzeniu Twoich danych osobowych, na przykład oprogramowanie, które jest w stanie zweryfikować twój status kredytowy. Będziemy to robić tylko wtedy, gdy uzyskamy zgodę od nas lub naszego wyznaczonego procesora, aby uzyskać dostęp do tych informacji w ten sposób. W odniesieniu do elektronicznych dowodów tożsamości nie wymagamy Twojej zgody, ale poinformujemy Cię, jak działa takie oprogramowanie i w jakim celu jest ono używane.
  

Co stanie się z Twoimi danymi osobowymi, kiedy zostaną nam one ujawnione?

W trakcie przetwarzania Twoich Danych Osobowych:

 • Nagrywaj i przechowuj dane osobowe w naszych plikach papierowych, urządzeniach mobilnych i na naszych systemach komputerowych (strony internetowe, poczta e-mail, dyski twarde i urządzenia chmurowe). Dostęp do tych informacji mogą uzyskać tylko pracownicy i konsultanci w ramach naszej firmy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby świadczyć usługi i wykonywać wszelkie zadania administracyjne związane z tą usługą lub z nią związane.
 • Prześlij swoje dane osobowe do dostawców produktów i dostawców produktów ubezpieczeniowych, zarówno w formie papierowej, jak i on-line za pośrednictwem bezpiecznego portalu. Przekazanie tych informacji stronie trzeciej jest niezbędne, abyśmy mogli przeprowadzić postępy w sprawie każdego zapytania lub wniosku złożonego w Twoim imieniu oraz aby odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe pytania lub problemy administracyjne, które mogą podnieść kredytodawcy i usługodawcy.
 • Korzystać z danych osobowych do celów odpowiadania na wszelkie pytania można mieć w stosunku do każdej polisy można wyjąć lub poinformować o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych produktów i / lub polityk, z których możemy stać się świadomi

 

Udostępnianie danych osobowych

Od czasu do czasu Twoje dane osobowe będą udostępniane:

 • Firmom ubezpieczeniowym (Insurance Provider)
 • Osoby trzecie, które naszym zdaniem będą w stanie pomóc nam w zapytaniu lub zgłoszeniu, lub które będą w stanie wesprzeć twoje potrzeby zgodnie z ustaleniami. Te osoby trzecie będą obejmować, ale nie mogą być ograniczone do naszego Dyrektora Advisers, doradców hipotecznych, specjaliści produktu, dostawcy usług prawnych, takich jak planistów nieruchomości, będziemy Writiers, Conveyancing, inspektorów i rzeczoznawców (w każdym przypadku, gdy uważamy, że aby być wymagane ze względu na szczególne okoliczności).

W każdym przypadku dane osobowe będą udostępniane wyłącznie do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu prywatności klienta, to znaczy do postępu inwestycji, kredyt, finanse, ubezpieczenia lub prawną dochodzenia i usług, aby zapewnić Państwu naszych profesjonalnych usług.
Pamiętaj, że udostępnianie Twoich Danych Osobowych nie upoważnia takich stron trzecich do wysyłania Ci wiadomości marketingowych lub promocyjnych: jest udostępniane, abyśmy mogli odpowiednio wypełniać nasze obowiązki wobec Ciebie i inaczej określone w niniejszych Informacjach na temat ochrony prywatności klientów.

 

Bezpieczeństwo i zachowanie Twoich danych osobowych

Twoja prywatność jest dla nas ważna, a Twoje dane osobowe będą chronione zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby zabezpieczyć twoje dane osobowe przed dostępem do nich bezprawnie lub złośliwie przez stronę trzecią.

Oczekujemy również, aby podjąć odpowiednie kroki w celu zagwarantowania swoją prywatność podczas przesyłania informacji do nas, jak nie wysyłania poufnych informacji za pośrednictwem niezabezpieczonego email, zapewniając załączników e-mail jest chroniony lub zaszyfrowane i tylko przy użyciu bezpiecznych metod pocztowa hasło gdy oryginalna dokumentacja jest wysyłany do nas.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas w formie elektronicznej lub w formie papierowej przez co najmniej sześć lat lub w przypadkach, w których mamy prawo do takich informacji, będziemy przechowywać rekordy przez czas nieokreślony.

 

Twoje prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych

Możesz:

 • zażądać kopii danych osobowych, które są pod naszą kontrolą
 • poprosić nas o dalsze wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 • poprosić nas o skorygowanie, usunięcie lub nakazanie nam ograniczenia lub zaprzestania korzystania z danych osobowych (szczegóły dotyczące zakresu, w jakim możemy to zrobić zostaną przekazane w momencie takiego żądania)
 • poprosić nas o przesłanie elektronicznej kopii danych osobowych do innej organizacji, jeśli sobie tego życzysz
 • zmienić podstawę każdej wyrażonej zgody, aby umożliwić nam wprowadzenie na rynek w przyszłości (w tym wycofanie każdej zgody w całości)

 

Jak nawiązać kontakt z naszą Firmą w związku z korzystaniem z danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tego dokumentu lub chcesz się skontaktować, aby skorzystać ze swoich praw określonych w tym dokumencie, skontaktuj się z: Piotr Nikonowicz | Telefon: 01270747989 | Email: piotr@prolifefs.com

Jeśli uważamy, że mamy prawo do nieakceptowania Twojego wniosku lub działania, w inny sposób niż zażądałeś, poinformujemy Cię o tym w tym czasie.
Powinieneś również skontaktować się z nami tak szybko, jak to możliwe, gdy dowiesz się o nieuprawnionym ujawnieniu Twoich Danych Osobowych, abyśmy mogli zbadać i wypełnić nasze własne obowiązki regulacyjne.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub skargi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę do brytyjskiego organu regulacyjnego ds. Ochrony danych, ICO, z którym można skontaktować się za pośrednictwem swojej strony internetowej pod adresem https://ico.org.uk/global / contact-us / lub pisząc do Biura Komisarza ds. Informacji, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.